KADININ İNSAN HAKLARI EĞİTİM PROGRAMI

Kadıköy Belediyesi’nin sosyal politikalar alanında benimsediği temel yaklaşım, yerel yönetimlerin görev ve yetkileri çerçevesinde, yurttaşların bireysel iyi oluşlarını hedefleyen, koruyucu-önleyici ve güçlendirici - geliştirici sosyal hizmet uygulamalarını planlamak ve gerçekleştirmektir. Bu temel yaklaşımla şekillenen sosyal hizmet politikaları, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (CEDAW), Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme, Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşme ve bildirgeleri de esas almaktadır. Sosyal hizmetlerin sunumunda Kadıköy Belediyesi olarak önceliklerimiz, toplumsal eşitlik ve hakkaniyet, erişilebilirlik, koruyucu ve önleyici çalışma ve bireyin güçlenmesi üzerinden toplumsal dönüşüm olarak tarif edilebilir. Bu bağlamda, sosyal hizmetlerin mahalli ölçekte ve nitelikli hizmet odağıyla yapılandırılması ve erişilebilir kılınması amacıyla, tüm nüfus gruplarını hedefleyen Sosyal Hizmet Merkezlerinin kurulması ve yaygınlaştırılması, Kadıköy Belediyesi’nin sosyal politika yaklaşımının eksenini belirlemektedir.

Geri